Thông báo

    những chiêu trờ lừa đảo liên quan đến xổ số , vui lòng vào fanpage để biết thêm thông tin

Thống kê đầu đuôi loto

Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 21 ngày trước 23-01-2018

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
22-01-2018 3 lần 5 lần 3 lần 1 lần 0 lần 6 lần 4 lần 2 lần 3 lần 0 lần
21-01-2018 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần
20-01-2018 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 4 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần
19-01-2018 1 lần 1 lần 2 lần 5 lần 3 lần 3 lần 2 lần 5 lần 1 lần 4 lần
18-01-2018 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 5 lần
17-01-2018 7 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 5 lần 3 lần 3 lần
16-01-2018 5 lần 2 lần 3 lần 4 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 5 lần 2 lần
Tổng 26 lần 14 lần 15 lần 21 lần 10 lần 21 lần 19 lần 21 lần 22 lần 20 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
22-01-2018 5 lần 1 lần 2 lần 0 lần 6 lần 2 lần 5 lần 2 lần 4 lần 0 lần
21-01-2018 3 lần 3 lần 5 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần
20-01-2018 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 6 lần 3 lần 2 lần 4 lần 0 lần
19-01-2018 1 lần 7 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 5 lần
18-01-2018 0 lần 4 lần 3 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần
17-01-2018 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 5 lần
16-01-2018 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 7 lần 2 lần 1 lần
Tổng 17 lần 20 lần 20 lần 16 lần 21 lần 21 lần 21 lần 20 lần 18 lần 15 lần


Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
2018-01-22 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 2 lần 6 lần 1 lần 3 lần 4 lần 3 lần
2018-01-21 0 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 0 lần 1 lần 5 lần 5 lần 4 lần
2018-01-20 1 lần 0 lần 0 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần
2018-01-19 0 lần 0 lần 0 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần
2018-01-18 0 lần 1 lần 0 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 5 lần 0 lần
2018-01-17 0 lần 0 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần
2018-01-16 1 lần 0 lần 3 lần 0 lần 0 lần 0 lần 3 lần 4 lần 1 lần 0 lần
Tổng 2 lần 2 lần 5 lần 3 lần 9 lần 12 lần 13 lần 18 lần 25 lần 17 lần