Thông báo

    những chiêu trờ lừa đảo liên quan đến xổ số , vui lòng vào fanpage để biết thêm thông tin

Thống kê đầu đuôi loto

Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 21 ngày trước 27-05-2018

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
26-05-2018 1 lần 4 lần 2 lần 4 lần 4 lần 1 lần 4 lần 3 lần 3 lần 1 lần
25-05-2018 1 lần 1 lần 3 lần 4 lần 6 lần 4 lần 0 lần 4 lần 1 lần 3 lần
24-05-2018 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 7 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần
23-05-2018 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 6 lần 3 lần 3 lần
22-05-2018 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần 0 lần 1 lần 4 lần 7 lần 1 lần 2 lần
21-05-2018 1 lần 6 lần 5 lần 2 lần 3 lần 2 lần 5 lần 1 lần 0 lần 2 lần
20-05-2018 5 lần 1 lần 5 lần 0 lần 4 lần 2 lần 5 lần 3 lần 2 lần 0 lần
Tổng 13 lần 19 lần 21 lần 17 lần 28 lần 15 lần 22 lần 27 lần 13 lần 14 lần

Thống kê theo đuôi loto

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
26-05-2018 2 lần 0 lần 2 lần 4 lần 4 lần 3 lần 1 lần 4 lần 5 lần 2 lần
25-05-2018 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần 5 lần 6 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần
24-05-2018 0 lần 4 lần 5 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần
23-05-2018 1 lần 4 lần 5 lần 4 lần 4 lần 0 lần 3 lần 4 lần 0 lần 2 lần
22-05-2018 4 lần 4 lần 4 lần 2 lần 5 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần
21-05-2018 3 lần 5 lần 4 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần
20-05-2018 4 lần 0 lần 2 lần 4 lần 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 6 lần
Tổng 15 lần 20 lần 24 lần 18 lần 27 lần 19 lần 16 lần 13 lần 15 lần 22 lần


Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
2018-05-26 0 lần 2 lần 0 lần 0 lần 1 lần 0 lần 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần
2018-05-25 0 lần 0 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 0 lần 2 lần 4 lần 3 lần
2018-05-24 0 lần 1 lần 0 lần 0 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần
2018-05-23 0 lần 0 lần 0 lần 1 lần 2 lần 0 lần 5 lần 2 lần 3 lần 2 lần
2018-05-22 0 lần 0 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần 5 lần
2018-05-21 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần
2018-05-20 0 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần
Tổng 0 lần 5 lần 6 lần 8 lần 7 lần 8 lần 13 lần 16 lần 20 lần 18 lần