Thông báo

    những chiêu trờ lừa đảo liên quan đến xổ số , vui lòng vào fanpage để biết thêm thông tin

Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt xo-so-mien-bac

1.Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đầu Max gan
Đầu 0 ra ngày 13-04-2018 (42501) đến 24-04-2018 vẫn chưa ra là 11 ngày 87 ngày
Đầu 1 ra ngày 12-04-2018 (70118) đến 24-04-2018 vẫn chưa ra là 12 ngày 71 ngày
Đầu 2 ra ngày 18-04-2018 (73822) đến 24-04-2018 vẫn chưa ra là 6 ngày 72 ngày
Đầu 3 ra ngày 31-03-2018 (34439) đến 24-04-2018 vẫn chưa ra là 24 ngày 52 ngày
Đầu 4 ra ngày 16-04-2018 (20546) đến 24-04-2018 vẫn chưa ra là 8 ngày 58 ngày
Đầu 5 ra ngày 15-04-2018 (25452) đến 24-04-2018 vẫn chưa ra là 9 ngày 59 ngày
Đầu 6 ra ngày 23-04-2018 (32369) đến 24-04-2018 vẫn chưa ra là 1 ngày 106 ngày
Đầu 7 ra ngày 14-04-2018 (71370) đến 24-04-2018 vẫn chưa ra là 10 ngày 62 ngày
Đầu 8 ra ngày 19-04-2018 (34580) đến 24-04-2018 vẫn chưa ra là 5 ngày 83 ngày
Đầu 9 ra ngày 07-04-2018 (91498) đến 24-04-2018 vẫn chưa ra là 17 ngày 52 ngày

2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đuôi Max gan
Đuôi 0 ra ngày 19-04-2018 (34580) đến 24-04-2018 vẫn chưa ra là 5 ngày 62 ngày
Đuôi 1 ra ngày 20-04-2018 (23061) đến 24-04-2018 vẫn chưa ra là 4 ngày 79 ngày
Đuôi 2 ra ngày 18-04-2018 (73822) đến 24-04-2018 vẫn chưa ra là 6 ngày 83 ngày
Đuôi 3 ra ngày 09-04-2018 (97323) đến 24-04-2018 vẫn chưa ra là 15 ngày 97 ngày
Đuôi 4 ra ngày 17-04-2018 (83064) đến 24-04-2018 vẫn chưa ra là 7 ngày 85 ngày
Đuôi 5 ra ngày 11-04-2018 (34765) đến 24-04-2018 vẫn chưa ra là 13 ngày 68 ngày
Đuôi 6 ra ngày 21-04-2018 (69966) đến 24-04-2018 vẫn chưa ra là 3 ngày 59 ngày
Đuôi 7 ra ngày 13-03-2018 (58507) đến 24-04-2018 vẫn chưa ra là 42 ngày 69 ngày
Đuôi 8 ra ngày 22-04-2018 (29568) đến 24-04-2018 vẫn chưa ra là 2 ngày 71 ngày
Đuôi 9 ra ngày 23-04-2018 (32369) đến 24-04-2018 vẫn chưa ra là 1 ngày 72 ngày

3. Chu kì gần nhất của các tổng của 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ tổng Max gan
Tổng 0 ra ngày 17-04-2018 (83064) đến 24-04-2018 vẫn chưa ra là 7 ngày 243 ngày
Tổng 1 ra ngày 13-04-2018 (42501) đến 24-04-2018 vẫn chưa ra là 11 ngày 65 ngày
Tổng 2 ra ngày 21-04-2018 (69966) đến 24-04-2018 vẫn chưa ra là 3 ngày 97 ngày
Tổng 3 ra ngày 02-04-2018 (19012) đến 24-04-2018 vẫn chưa ra là 22 ngày 57 ngày
Tổng 4 ra ngày 22-04-2018 (29568) đến 24-04-2018 vẫn chưa ra là 2 ngày 57 ngày
Tổng 5 ra ngày 23-04-2018 (32369) đến 24-04-2018 vẫn chưa ra là 1 ngày 71 ngày
Tổng 6 ra ngày 10-04-2018 (79188) đến 24-04-2018 vẫn chưa ra là 14 ngày 67 ngày
Tổng 7 ra ngày 20-04-2018 (23061) đến 24-04-2018 vẫn chưa ra là 4 ngày 54 ngày
Tổng 8 ra ngày 19-04-2018 (34580) đến 24-04-2018 vẫn chưa ra là 5 ngày 76 ngày
Tổng 9 ra ngày 12-04-2018 (70118) đến 24-04-2018 vẫn chưa ra là 12 ngày 50 ngày