Thông báo

    những chiêu trờ lừa đảo liên quan đến xổ số , vui lòng vào fanpage để biết thêm thông tin

Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt xo-so-mien-bac

1.Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đầu Max gan
Đầu 0 ra ngày 18-01-2018 (41201) đến 20-01-2018 vẫn chưa ra là 2 ngày 87 ngày
Đầu 1 ra ngày 03-01-2018 (11717) đến 20-01-2018 vẫn chưa ra là 17 ngày 71 ngày
Đầu 2 ra ngày 19-01-2018 (67721) đến 20-01-2018 vẫn chưa ra là 1 ngày 72 ngày
Đầu 3 ra ngày 02-01-2018 (84631) đến 20-01-2018 vẫn chưa ra là 18 ngày 52 ngày
Đầu 4 ra ngày 11-01-2018 (88149) đến 20-01-2018 vẫn chưa ra là 9 ngày 58 ngày
Đầu 5 ra ngày 07-01-2018 (13957) đến 20-01-2018 vẫn chưa ra là 13 ngày 59 ngày
Đầu 6 ra ngày 16-01-2018 (13766) đến 20-01-2018 vẫn chưa ra là 4 ngày 106 ngày
Đầu 7 ra ngày 12-01-2018 (77077) đến 20-01-2018 vẫn chưa ra là 8 ngày 62 ngày
Đầu 8 ra ngày 06-01-2018 (15589) đến 20-01-2018 vẫn chưa ra là 14 ngày 83 ngày
Đầu 9 ra ngày 15-01-2018 (85298) đến 20-01-2018 vẫn chưa ra là 5 ngày 52 ngày

2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đuôi Max gan
Đuôi 0 ra ngày 11-12-2017 (39260) đến 20-01-2018 vẫn chưa ra là 40 ngày 62 ngày
Đuôi 1 ra ngày 19-01-2018 (67721) đến 20-01-2018 vẫn chưa ra là 1 ngày 79 ngày
Đuôi 2 ra ngày 09-01-2018 (81062) đến 20-01-2018 vẫn chưa ra là 11 ngày 70 ngày
Đuôi 3 ra ngày 30-12-2017 (61773) đến 20-01-2018 vẫn chưa ra là 21 ngày 97 ngày
Đuôi 4 ra ngày 13-01-2018 (04264) đến 20-01-2018 vẫn chưa ra là 7 ngày 85 ngày
Đuôi 5 ra ngày 05-01-2018 (18105) đến 20-01-2018 vẫn chưa ra là 15 ngày 68 ngày
Đuôi 6 ra ngày 16-01-2018 (13766) đến 20-01-2018 vẫn chưa ra là 4 ngày 59 ngày
Đuôi 7 ra ngày 12-01-2018 (77077) đến 20-01-2018 vẫn chưa ra là 8 ngày 69 ngày
Đuôi 8 ra ngày 15-01-2018 (85298) đến 20-01-2018 vẫn chưa ra là 5 ngày 71 ngày
Đuôi 9 ra ngày 17-01-2018 (62609) đến 20-01-2018 vẫn chưa ra là 3 ngày 72 ngày

3. Chu kì gần nhất của các tổng của 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ tổng Max gan
Tổng 0 ra ngày 13-01-2018 (04264) đến 20-01-2018 vẫn chưa ra là 7 ngày 243 ngày
Tổng 1 ra ngày 18-01-2018 (41201) đến 20-01-2018 vẫn chưa ra là 2 ngày 65 ngày
Tổng 2 ra ngày 16-01-2018 (13766) đến 20-01-2018 vẫn chưa ra là 4 ngày 97 ngày
Tổng 3 ra ngày 19-01-2018 (67721) đến 20-01-2018 vẫn chưa ra là 1 ngày 57 ngày
Tổng 4 ra ngày 12-01-2018 (77077) đến 20-01-2018 vẫn chưa ra là 8 ngày 57 ngày
Tổng 5 ra ngày 05-01-2018 (18105) đến 20-01-2018 vẫn chưa ra là 15 ngày 71 ngày
Tổng 6 ra ngày 11-12-2017 (39260) đến 20-01-2018 vẫn chưa ra là 40 ngày 67 ngày
Tổng 7 ra ngày 15-01-2018 (85298) đến 20-01-2018 vẫn chưa ra là 5 ngày 54 ngày
Tổng 8 ra ngày 10-01-2018 (94944) đến 20-01-2018 vẫn chưa ra là 10 ngày 76 ngày
Tổng 9 ra ngày 17-01-2018 (62609) đến 20-01-2018 vẫn chưa ra là 3 ngày 50 ngày