Thông báo

    những chiêu trờ lừa đảo liên quan đến xổ số , vui lòng vào fanpage để biết thêm thông tin

Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt xo-so-mien-bac

1.Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đầu Max gan
Đầu 0 ra ngày 13-03-2018 (58507) đến 18-03-2018 vẫn chưa ra là 5 ngày 87 ngày
Đầu 1 ra ngày 15-03-2018 (46416) đến 18-03-2018 vẫn chưa ra là 3 ngày 71 ngày
Đầu 2 ra ngày 11-03-2018 (35229) đến 18-03-2018 vẫn chưa ra là 7 ngày 72 ngày
Đầu 3 ra ngày 17-03-2018 (81636) đến 18-03-2018 vẫn chưa ra là 1 ngày 52 ngày
Đầu 4 ra ngày 16-03-2018 (24049) đến 18-03-2018 vẫn chưa ra là 2 ngày 58 ngày
Đầu 5 ra ngày 14-03-2018 (90354) đến 18-03-2018 vẫn chưa ra là 4 ngày 59 ngày
Đầu 6 ra ngày 06-03-2018 (93060) đến 18-03-2018 vẫn chưa ra là 12 ngày 106 ngày
Đầu 7 ra ngày 12-03-2018 (17577) đến 18-03-2018 vẫn chưa ra là 6 ngày 62 ngày
Đầu 8 ra ngày 07-03-2018 (85983) đến 18-03-2018 vẫn chưa ra là 11 ngày 83 ngày
Đầu 9 ra ngày 08-03-2018 (00998) đến 18-03-2018 vẫn chưa ra là 10 ngày 52 ngày

2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đuôi Max gan
Đuôi 0 ra ngày 10-03-2018 (03830) đến 18-03-2018 vẫn chưa ra là 8 ngày 62 ngày
Đuôi 1 ra ngày 14-02-2018 (83871) đến 18-03-2018 vẫn chưa ra là 32 ngày 79 ngày
Đuôi 2 ra ngày 09-01-2018 (81062) đến 18-03-2018 vẫn chưa ra là 68 ngày 70 ngày
Đuôi 3 ra ngày 09-03-2018 (21423) đến 18-03-2018 vẫn chưa ra là 9 ngày 97 ngày
Đuôi 4 ra ngày 14-03-2018 (90354) đến 18-03-2018 vẫn chưa ra là 4 ngày 85 ngày
Đuôi 5 ra ngày 05-03-2018 (98565) đến 18-03-2018 vẫn chưa ra là 13 ngày 68 ngày
Đuôi 6 ra ngày 17-03-2018 (81636) đến 18-03-2018 vẫn chưa ra là 1 ngày 59 ngày
Đuôi 7 ra ngày 13-03-2018 (58507) đến 18-03-2018 vẫn chưa ra là 5 ngày 69 ngày
Đuôi 8 ra ngày 08-03-2018 (00998) đến 18-03-2018 vẫn chưa ra là 10 ngày 71 ngày
Đuôi 9 ra ngày 16-03-2018 (24049) đến 18-03-2018 vẫn chưa ra là 2 ngày 72 ngày

3. Chu kì gần nhất của các tổng của 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ tổng Max gan
Tổng 0 ra ngày 04-03-2018 (16873) đến 18-03-2018 vẫn chưa ra là 14 ngày 243 ngày
Tổng 1 ra ngày 11-03-2018 (35229) đến 18-03-2018 vẫn chưa ra là 7 ngày 65 ngày
Tổng 2 ra ngày 28-02-2018 (71657) đến 18-03-2018 vẫn chưa ra là 18 ngày 97 ngày
Tổng 3 ra ngày 16-03-2018 (24049) đến 18-03-2018 vẫn chưa ra là 2 ngày 57 ngày
Tổng 4 ra ngày 12-03-2018 (17577) đến 18-03-2018 vẫn chưa ra là 6 ngày 57 ngày
Tổng 5 ra ngày 09-03-2018 (21423) đến 18-03-2018 vẫn chưa ra là 9 ngày 71 ngày
Tổng 6 ra ngày 06-03-2018 (93060) đến 18-03-2018 vẫn chưa ra là 12 ngày 67 ngày
Tổng 7 ra ngày 15-03-2018 (46416) đến 18-03-2018 vẫn chưa ra là 3 ngày 54 ngày
Tổng 8 ra ngày 02-03-2018 (05180) đến 18-03-2018 vẫn chưa ra là 16 ngày 76 ngày
Tổng 9 ra ngày 17-03-2018 (81636) đến 18-03-2018 vẫn chưa ra là 1 ngày 50 ngày