Thông báo

    những chiêu trờ lừa đảo liên quan đến xổ số , vui lòng vào fanpage để biết thêm thông tin

Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt xo-so-mien-bac

1.Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đầu Max gan
Đầu 0 ra ngày 11-05-2018 (37704) đến 27-05-2018 vẫn chưa ra là 16 ngày 87 ngày
Đầu 1 ra ngày 21-05-2018 (06511) đến 27-05-2018 vẫn chưa ra là 6 ngày 71 ngày
Đầu 2 ra ngày 17-05-2018 (87623) đến 27-05-2018 vẫn chưa ra là 10 ngày 72 ngày
Đầu 3 ra ngày 25-05-2018 (89936) đến 27-05-2018 vẫn chưa ra là 2 ngày 52 ngày
Đầu 4 ra ngày 23-05-2018 (37544) đến 27-05-2018 vẫn chưa ra là 4 ngày 58 ngày
Đầu 5 ra ngày 01-05-2018 (55556) đến 27-05-2018 vẫn chưa ra là 26 ngày 59 ngày
Đầu 6 ra ngày 09-05-2018 (55560) đến 27-05-2018 vẫn chưa ra là 18 ngày 106 ngày
Đầu 7 ra ngày 26-05-2018 (70873) đến 27-05-2018 vẫn chưa ra là 1 ngày 62 ngày
Đầu 8 ra ngày 12-05-2018 (98581) đến 27-05-2018 vẫn chưa ra là 15 ngày 83 ngày
Đầu 9 ra ngày 07-04-2018 (91498) đến 27-05-2018 vẫn chưa ra là 50 ngày 52 ngày

2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đuôi Max gan
Đuôi 0 ra ngày 22-05-2018 (81330) đến 27-05-2018 vẫn chưa ra là 5 ngày 62 ngày
Đuôi 1 ra ngày 21-05-2018 (06511) đến 27-05-2018 vẫn chưa ra là 6 ngày 79 ngày
Đuôi 2 ra ngày 05-05-2018 (29482) đến 27-05-2018 vẫn chưa ra là 22 ngày 83 ngày
Đuôi 3 ra ngày 26-05-2018 (70873) đến 27-05-2018 vẫn chưa ra là 1 ngày 97 ngày
Đuôi 4 ra ngày 23-05-2018 (37544) đến 27-05-2018 vẫn chưa ra là 4 ngày 85 ngày
Đuôi 5 ra ngày 19-05-2018 (15245) đến 27-05-2018 vẫn chưa ra là 8 ngày 68 ngày
Đuôi 6 ra ngày 25-05-2018 (89936) đến 27-05-2018 vẫn chưa ra là 2 ngày 59 ngày
Đuôi 7 ra ngày 29-04-2018 (19447) đến 27-05-2018 vẫn chưa ra là 28 ngày 69 ngày
Đuôi 8 ra ngày 06-05-2018 (78238) đến 27-05-2018 vẫn chưa ra là 21 ngày 71 ngày
Đuôi 9 ra ngày 02-05-2018 (03379) đến 27-05-2018 vẫn chưa ra là 25 ngày 72 ngày

3. Chu kì gần nhất của các tổng của 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ tổng Max gan
Tổng 0 ra ngày 26-05-2018 (70873) đến 27-05-2018 vẫn chưa ra là 1 ngày 243 ngày
Tổng 1 ra ngày 10-05-2018 (69710) đến 27-05-2018 vẫn chưa ra là 17 ngày 65 ngày
Tổng 2 ra ngày 21-05-2018 (06511) đến 27-05-2018 vẫn chưa ra là 6 ngày 97 ngày
Tổng 3 ra ngày 24-05-2018 (42876) đến 27-05-2018 vẫn chưa ra là 3 ngày 57 ngày
Tổng 4 ra ngày 18-05-2018 (38740) đến 27-05-2018 vẫn chưa ra là 9 ngày 57 ngày
Tổng 5 ra ngày 17-05-2018 (87623) đến 27-05-2018 vẫn chưa ra là 10 ngày 71 ngày
Tổng 6 ra ngày 09-05-2018 (55560) đến 27-05-2018 vẫn chưa ra là 18 ngày 67 ngày
Tổng 7 ra ngày 20-05-2018 (32370) đến 27-05-2018 vẫn chưa ra là 7 ngày 54 ngày
Tổng 8 ra ngày 23-05-2018 (37544) đến 27-05-2018 vẫn chưa ra là 4 ngày 76 ngày
Tổng 9 ra ngày 25-05-2018 (89936) đến 27-05-2018 vẫn chưa ra là 2 ngày 50 ngày