Thông báo

    những chiêu trờ lừa đảo liên quan đến xổ số , vui lòng vào fanpage để biết thêm thông tin

Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt xo-so-mien-bac

1.Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đầu Max gan
Đầu 0 ra ngày 03-12-2017 (95809) đến 16-12-2017 vẫn chưa ra là 13 ngày 87 ngày
Đầu 1 ra ngày 01-12-2017 (35516) đến 16-12-2017 vẫn chưa ra là 15 ngày 71 ngày
Đầu 2 ra ngày 22-11-2017 (83824) đến 16-12-2017 vẫn chưa ra là 24 ngày 72 ngày
Đầu 3 ra ngày 04-12-2017 (60833) đến 16-12-2017 vẫn chưa ra là 12 ngày 52 ngày
Đầu 4 ra ngày 12-12-2017 (58349) đến 16-12-2017 vẫn chưa ra là 4 ngày 58 ngày
Đầu 5 ra ngày 07-12-2017 (08953) đến 16-12-2017 vẫn chưa ra là 9 ngày 59 ngày
Đầu 6 ra ngày 15-12-2017 (17168) đến 16-12-2017 vẫn chưa ra là 1 ngày 106 ngày
Đầu 7 ra ngày 13-12-2017 (35272) đến 16-12-2017 vẫn chưa ra là 3 ngày 62 ngày
Đầu 8 ra ngày 14-12-2017 (21487) đến 16-12-2017 vẫn chưa ra là 2 ngày 83 ngày
Đầu 9 ra ngày 09-12-2017 (83892) đến 16-12-2017 vẫn chưa ra là 7 ngày 52 ngày

2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đuôi Max gan
Đuôi 0 ra ngày 11-12-2017 (39260) đến 16-12-2017 vẫn chưa ra là 5 ngày 62 ngày
Đuôi 1 ra ngày 08-12-2017 (60081) đến 16-12-2017 vẫn chưa ra là 8 ngày 79 ngày
Đuôi 2 ra ngày 13-12-2017 (35272) đến 16-12-2017 vẫn chưa ra là 3 ngày 70 ngày
Đuôi 3 ra ngày 07-12-2017 (08953) đến 16-12-2017 vẫn chưa ra là 9 ngày 97 ngày
Đuôi 4 ra ngày 06-12-2017 (02564) đến 16-12-2017 vẫn chưa ra là 10 ngày 85 ngày
Đuôi 5 ra ngày 29-11-2017 (95375) đến 16-12-2017 vẫn chưa ra là 17 ngày 68 ngày
Đuôi 6 ra ngày 01-12-2017 (35516) đến 16-12-2017 vẫn chưa ra là 15 ngày 59 ngày
Đuôi 7 ra ngày 14-12-2017 (21487) đến 16-12-2017 vẫn chưa ra là 2 ngày 69 ngày
Đuôi 8 ra ngày 15-12-2017 (17168) đến 16-12-2017 vẫn chưa ra là 1 ngày 71 ngày
Đuôi 9 ra ngày 12-12-2017 (58349) đến 16-12-2017 vẫn chưa ra là 4 ngày 72 ngày

3. Chu kì gần nhất của các tổng của 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ tổng Max gan
Tổng 0 ra ngày 06-12-2017 (02564) đến 16-12-2017 vẫn chưa ra là 10 ngày 243 ngày
Tổng 1 ra ngày 09-12-2017 (83892) đến 16-12-2017 vẫn chưa ra là 7 ngày 65 ngày
Tổng 2 ra ngày 29-11-2017 (95375) đến 16-12-2017 vẫn chưa ra là 17 ngày 97 ngày
Tổng 3 ra ngày 12-12-2017 (58349) đến 16-12-2017 vẫn chưa ra là 4 ngày 57 ngày
Tổng 4 ra ngày 15-12-2017 (17168) đến 16-12-2017 vẫn chưa ra là 1 ngày 57 ngày
Tổng 5 ra ngày 14-12-2017 (21487) đến 16-12-2017 vẫn chưa ra là 2 ngày 71 ngày
Tổng 6 ra ngày 11-12-2017 (39260) đến 16-12-2017 vẫn chưa ra là 5 ngày 67 ngày
Tổng 7 ra ngày 02-12-2017 (70870) đến 16-12-2017 vẫn chưa ra là 14 ngày 54 ngày
Tổng 8 ra ngày 07-12-2017 (08953) đến 16-12-2017 vẫn chưa ra là 9 ngày 76 ngày
Tổng 9 ra ngày 13-12-2017 (35272) đến 16-12-2017 vẫn chưa ra là 3 ngày 50 ngày